ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS


ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

Parasitter i økologiske produktionsdyr:
Innovative løsninger til nye udfordringer (PAROL)


Parasitter findes i alle produktionsdyr, og de er specielt hyppigt forekommende i den økologiske produktion, hvor management-faktorer favoriserer smitteoverførslen (ophold på marker, udendørs-stier, rigelig strøelse, begrænset brug af parasitmidler). Parasitter forårsager nedsat dyrevelfærd, produktionstab, sygdom og uensartede produkter.Hos svin er indvoldsorm med tykskallede æg særlig vanskelige at kontrollere, da æggene er yderst resistente og kan overleve i årevis i miljøet.

Nærværende projekt fokuserer på at reducere smitten med tykskallede æg til smågrise og slagtesvin ved at undersøge:

 

1) langtidsoverlevelsen af æg på mark (for at optimere markrotationen),

2) inaktivering af æg i strøelse (smittereduktion) og

3) en ny metode til biologisk inaktivering af æg (kitinnedbrydende mikrosvampe).

 

Desuden fokuseres på optimering af parasitovervågning i besætningerne. Via intensivt samarbejde mellem forskere, rådgivere og landmænd er det overordnede mål at udvikle nye strategier for praktisk parasitkontrol i økologiske produktionssystemer. Strategierne vil sikre højere dyrevelfærd (troværdighed), øget produktivitet (vækst) og mindre afhængighed af medicin (robusthed).

 

2013: Status og aktiviteter:

Projektet har på nuværende tidspunkt gennemført langt de fleste forskningsaktiviteter og er i gang med at afrunde de sidste undersøgelser samt sammenfatte resultaterne i videnskabelige og populær videnskabelige artikler. De forskellige delprojekter har bidraget med nye vigtige observationer omkring parasitters smittemønstre i økologiske besætninger. Denne viden har været essentiel for at efterprøve og kæde tidligere fragmenteret viden sammen og anskueliggjort, at det er rengøringen i stalden, der i første omgang bør optimeres for at mindske smittepresset.   

 

2012: Status og aktiviteter:

Fem økologiske svinebesætninger er blevet fulgt igennem et år for at belyse, hvor og hvordan grisene smittes med parasitter. De fleste af markarealerne viste sig at være smittede med spolorm og pattegrisene blev derfor formodentlig inficerede helt tidligt i livet. Inficerede grise tager derfor infektionen med ind på stald, hvor de fleste af de mange millioner udskilte parasitæg heldigvis ikke ser ud til at udvikles særligt godt. Æggene skal gennemløbe en udvikling for at blive smittefarlige/infektive. Der er dog stadig nok æg, som kan nå at blive infektive, hvorfor grisene løbende gensmittes i stalden, inden de når slagtevægt. Skønt æggene ikke udvikles i strøelsen, er mange stadig levende og kan udvikles, hvis gødningen spredes på markerne. Projektet undersøger samtidig hvilke faktorer (så som temperatur, ammoniak og pH), som kan inaktivere/dræbe æggene, så de ikke kan smitte grisene.

Der er stor forskel på smitteniveauerne i besætningerne og en af udfordringerne er nu at afgøre, hvorfor der er denne forskel og hvordan infektionerne kan begrænses, så sundhed og dyrevelfærd ikke kompromitteres.

 

2011: Status og aktiviteter:
Projektet startede 1. januar 2011 og er stadig i gang med at indsamle de første
basis informationer om forekomsten af parasitter i grisene og deres miljø. Dette
gøres bl.a. ved at følge overlevelsen af spolorme- og piskeormeæg på smittede
marker. Indtil videre er det vist, at selvom mange æg dør hen over tid, så er der
efter 9 år stadig æg på markerne af begge parasitter. Som noget nyt tester
projektet derfor, om mikro-svampe kan bruges til at reducere marksmitten.
Svampene kan nedbryde stoffet kitin, som indgår i parasitternes æggeskal. De
første resultater indikerer, at svampene kan være meget effektive i at ødelægge
kitinet, men at visse ægtyper kan have andre komponenter i skallen, som
evt. kan beskytte mod visse svampe. Det undersøges derfor, om der kan
være andre mere effektive svampe.
Derudover undersøger projektet, om og hvordan parasitæg kan overleve og blive infektive i strøelse og gødning i staldafsnittene og møddingen. Grundet årstidsvariationer og tidskrævende prøveanalyser, er det er endnu for tidligt at
konkludere noget fra de første data. Målet er dog at beskrive hvilke faktorer
(så som temperatur, ammoniak og pH), som kan inaktivere/dræbe æggene,
så de ikke kan smitte grisene. Denne viden er essentiel for at kunne rådgive
landmænd omkring gødningshåndtering i stalden og på markerne. Endelig
vil projektet øge forståelsen af, hvordan parasitterne smitter indenfor besætningerne og hvordan infektionerne kan begrænses, så sundhed og dyrevelfærd ikke kompromitteres.
Overordnet forventes det, at projektet vil kunne øge stabiliteten og
vækstpotentialet af den økologiske svineproduktion gennem integreret
parasitkontol og øget produktivitet. Dette vil i sidste ende styrke integriteten og
dermed forbrugernes tillid til hele sektoren.

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: KU-LIFE, DTU-Veterinærinstituttet, Videncenter for Landbrug


Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Stig Milan Thamsborg
KU-LIFE
Dyrlægevej 100
1870  Frederiksberg C

Tlf.:        35 33 37 78
E-mail:   smt@life.ku.dk

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English