ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS


ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

 

Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer (MULTI-TRUST)


Projektet skal udarbejde analyser, metoder og prototyper til multikriteriel vurdering, som kan hjælpe økologiske aktører og interessenter til at udvikle, dokumentere og kommunikere afbalancerede helhedsvurderinger af effekterne af økologiske fødevaresystemer på samfund og natur.

 

Projektet vil udføre tværvidenskabelige analyser af eksisterende metoder til multikriteriel vurdering og kommunikation; skabe en ramme for, hvordan metoderne kan udvikles til brug for økologiske fødevaresystemer og kobles til de økologiske principper; samt teste prototyper i praksis.

Dette skal understøtte en integreret udvikling af produktionen med principperne for øje, bidrage til en åben og troværdig kommunikation om økologiens fordele, og dermed underbygge økologiens langsigtede vækst.

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: AU-DJF, KU-LIFE-FOI, AU-DPU, AU-ISEK, AU-IMV, Videncenter for Landbrug, Økologisk Landsforening, Thise Mejeri, The Animation Hub.

 

 

Multitrust på Økologikongres 2013...Læs mere

 

 

 

Et nyt redskab til kommunikation af multikriterielle vuderinger i den økologiske værdikæde
I MultiTrust-projektet er der arbejdet med at finde frem til et redskab der kan løse udfordringen: Hvordan kan man lave helhedsvurderinger af effekterne af økologisk produktion på en sådan måde at de reelt vil kunne gøre en forskel i praksis.

Økologiske produkter skal klare sig i sammenligningen med konventionelle produkter, og ofte kommer økologiske produkter til at stå lidt svagt, når der måles på enkelte kriterier. Økologiens særkende er den helhedsmæssige betragtning – at der er taget hensyn til mange forhold på en gang – og der er derfor brug for helhedsvurderinger. Helhedsvurderinger kan imidlertid blive meget komplekse, og dermed svære at kommunikere og forholde sig til. Og det kan være vanskeligt at afgøre hvordan de kan forenkles, fordi en forenkling indebærer en række valg om hvad der vigtigt og hvordan forskellige kriterier skal vægtes.

Samtidig er økologisk jordbrug en produktionsform der til stadighed ønsker at udvikle sig. Økologiske produkter er således ikke bare produkter, der er produceret efter de økologiske regler. Der er mange producenter der gerne vil gøre en ekstra indsats ud over den standard som sikres gennem Ø-mærket. De økologiske produkter indeholder kvaliteter der er bestemt af en række valg og handlinger som foretages i produktionen og i den efterfølgende forarbejdning, transport og handel. Der kan fx lægges vægt på hvilke organiske gødninger der bliver anvendt, hvordan man indretter frugtplantagen for at fremme naturlige fjender, hvordan man sikrer høj velfærd og trivsel hos husdyrene, hvordan man sparer på energien i forarbejdningen, hvilken emballagetype man sælger de økologiske produkter i osv. Når forbrugeren står ved køledisken, og når landmanden strør halm til sine kalve, ved de meget lidt om hvordan de andre led i fødevarekæden agerer, og de har ikke store muligheder for at komme i kontakt med hinanden. Men hvis de initiativer der tages for at forbedre og udbrede økologien, skal lykkes, så er der brug for at de andre led i kæden kan honorere den ekstra indsats. Der er brug for at kommunikere og koordinere på tværs af kæden.

Disse udfordringer har MultiTrust-projektet belyst gennem en række analyser og høringer med repræsentanter for de økologiske aktører. Arbejdet er mundet ud i en skitse til et redskab der vil kunne etablere kontakt på tværs af kæden og give brugerne overblik over hvad der er gjort i hele den økologiske værdikæde for at give produkterne deres særlige kvaliteter. Et redskab der udgør en platform hvor landmænd, virksomheder, butikker og forbrugere sammen kan arbejde med at udvikle økologien ud fra mange kriterier på en gang.

Projektet har produceret en videofilm der illustrerer problemstillingen og viser hvordan redskabet vil kunne fungere (se filmen nedenfor eller via dette link), samt et diagram der viser hvordan redskabet kan opbygges og hvordan forskellige aktører tænkes involveret (se diagram her). En mere detaljeret beskrivelse af redskabet er under udarbejdning.

 

 

 

 

2012: Status og aktiviteter:

I 2012 har ønsket om at styrke inddragelsen af brugere af forskningen ført til planlægningen af en interaktiv ’design by doing’ proces omkring udvikling af prototyper for kommunikation af multikriteriel vurdering af fødevaresystemer, hvor animation vil udgøre en integreret del.

Publikationer og internationalt samarbejde
I den første fase af projektet er der arbejdet med at afklare og sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave og kommunikere multikriterielle vurderinger. Der er udarbejdet fem reviews og analyser som har fokus på henholdsvis økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser; normative aspekter af multikriteriel vurdering; management, erhverv og tillid; konstruktionen af troværdighed og tillid i medierne; og kommunikation, deltagelse og læring. Analyserne er publiceret i særskilte rapporter og nogle vil endvidere danne grundlag for videnskabelige artikler. I 2012 er der blevet udarbejdet en tværgående, multiperspektivisk rapport der præsenterer de fem perspektiver på udfordringer og muligheder i multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer og forholder dem til projektets tre centrale udfordringer (Læssøe et al. 2012).

Den multiperspektiviske metode har også dannet grundlag for tværgående publikationer om specifikke emner som værdier, motivation, og tillid, der blev præsenteret på en velbesøgt og vellykket workshop på den internationale konference IFSA 2012 med titlen ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” (http://ifsa2012.dk/?page_id=351). Workshoppen blev afholdt af MultiTrust i samarbejde med fire af dets internationale partnere. Den gav værdifuldt input til projektets arbejde, og har yderligere resulteret i godkendelsen af et særnummer om ”Multicriteria assessment of food systems sustainability” i det anerkendte tidsskrift Ecology & Society. Særnummeret, som forventes at udkomme i 2013, redigeres af tre MultiTrust deltagere sammen med projektets New Zealandske partner Henrik Moller.

En nærmere beskrivelse af projektet og link til publikationer kan findes på projektets hjemmeside (www.multitrust.org).


 

2011: Status og aktiviteter:
Foreløbige resultater
Det er en stor styrke for projektet at der er private og offentlige brugere og repræsentanter for brugere som partnere i projektet, og at der er universitetspartnere fra samfunds-, human- og naturvidenskaberne. Som planlagt og forventet i et så tværvidenskabeligt og brugerinddragende projekt har vi brugt en del tid og ressourcer på at lære at forstå hinanden og vores forskellige tilgange og forventninger til projektet. Et konkret eksempel på dette er at hver projektpartner, inklusive regioner og kommuner, har udarbejdet en ’selvbeskrivelse’ af deres eget perspektiv på projektet. Beskrivelserne er tilgængelige på projektets hjemmeside (www.multitrust.org).
Ud over at være en hjælp til bedre at forstå hinanden og samarbejde i projektet, så skal selvbeskrivelserne også være en første øvelse i arbejdet med at synliggøre og håndtere de forskellige perspektiver på feltet. Projektet anvender en multiperspektivisk tilgang, som arbejder bevidst og åbent med de for-skellige videnskabelige perspektiver og aktørperspektiver der indgår, og hvilke aspekter af økologien, de kan iagttage. Denne multiperspektiviske ramme for tværvidenskabeligt arbejde er blevet beskrevet og publiceret i en international artikel (Alrøe and Noe 2011a).


Tre centrale udfordringer
En af de første opgaver for projektet har været at identificere de centrale udfordringer i at udvikle afbalancerede helhedsvurderinger af økologiske fødevaresystemer. Projektet har identificeret tre centrale udfordringer: viden, værdier og kommunikation.

  • Nogle effekter af økologiske fødevaresystemer er velkendte og kan måles ret enkelt og præ-cist, mens andre kun er dårligt kendte og svære eller dyre at undersøge. Den første store ud-fordringer i at lave helhedsvurderinger af økologi er således at bevare balancen mellem de forskellige typer af viden der indgår, og undgå at det der vides mest præcist eller er lettest at måle, får den største vægt. Samtidig er det vigtigt at forstå hvordan de forskellige effekter hænger sammen i systemet.
  • Multikriterielle vurderinger beror på indikatorer, som er udvalgte og konstruerede ud fra be-stemte problemstillinger og mål. Man kan fx måle en udledning per hektar eller per kilo pro-dukt, og det giver ikke nødvendigvis den samme vurdering. Den anden store udfordring er så-ledes at synliggøre de værdier der er indbyggede i vurderingsredskaberne, og hvordan de for-holder sig til økologiens etiske principper, samfundsmæssige målsætninger og andre interes-ser.
  • Økologien vil gerne måles på de mange hensyn den søger at tilgodese, men mere omfattende helhedsvurderinger bliver nødvendigvis også mere komplekse. Den tredje store udfordring er hvordan sådanne komplekse vurderinger kan kommunikeres på en effektiv og inddragende måde. De skal kunne anvendes af både eksperter og praktikere med mange forskellige per-spektiver, og medier spiller også en stor rolle når troværdighed og tillid bliver opbygget og for-handlet. Det er nødvendigt at reducere kompleksiteten, fx i form af visualisering, men det er afgørende hvor og hvordan det gøres.

Præsentationer og internationalt samarbejde
Projektet er blevet præsenteret på IFOAMs verdenskongres i Seoul, Sydkorea i 2011 (Alrøe and Noe 2011b), og i New Zealand hvor projektlederen har været Visiting Academic med støtte fra OECD, og der har været stor interesse for projektet fra mange sider, og tilbud om at indgå i samarbejde.
Projektet er med til at organisere den internationale IFSA 2012 konference i Aarhus, 1-4 juli 2012, og står for en workshop om ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” sam-men med tre af projektets internationale partnere (http://ifsa2012.dk/?page_id=351).


Reviews og analyser
I den første fase af projektet er der udarbejdet en række reviews og analyser med henblik på at afklare og sammenfatte det teoretiske grundlag for at lave og kommunikere multikriterielle vurderinger:

  • Et litteraturstudie og en kritisk gennemgang af tilgange til evaluering af økologiske fødevaresystemer med særlig fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser.
  • En analyse af de normative aspekter af eksisterende multikriterielle metoder, sammenholdt med de etiske principper, værdier og mål der kendetegner økologisk produktion og forbrug.
  • Et review af hvordan den kompleksitet som økologiske fødevaresystemer og bæredygtig ud-vikling indebærer, kan reduceres, så det fremmer kommunikation, deltagelse og læring.
  • Et review af litteratur om konstruktionen af troværdighed og tillid i medierne og blandt medie-brugere, med henblik på en mere omfattende vurdering af økologiske fødevaresystemer.

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Egon Noe

Blichers Allé 20, Foulum

8830 Tjele

Tlf. 87158031

E-mail: egon.noe@agro.au.dk

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English