ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS


ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

Højere produktivet i dansk økologisk planteproduktion (HighCrop)


Den forventede udvidelse af det økologisk dyrkede areal i Danmark er betinget af øget planteproduktion, som kræver højere og mere stabile udbytter. Denne udfordring skal kunne løses samtidig med, at importen af konventionel husdyrgødning udfases og miljøpåvirkningen, f.eks. udledningen af drivhusgasser, reduceres væsentligt.

Se projektets hjemmeside her.

Temadag om økologisk sædskifte

Som en del af det ICROFS koordinerede Organic RDD projekt High Crop, blev der 21. maj afholdt en temaeftermiddag i Foulums økologiske sædskifteforsøg.  Der var god interesse for arrangementet, hvor ca. 40 deltagere, fortrinsvist forskere og konsulenter fra landbruget, var mødt op. Læs mere....

 

 

 

HighCrop har to hoved-hypoteser:

1) Højere udbytter og mindre miljøpåvirkning kan opnås ved at inddrage flerårige energiafgrøder og forbedre styring af kvælstof (N) frigivet fra efterafgrøder, grøngødninger og afgrøderester; og

2) Lave udbytter i praktisk økologisk jordbrug skyldes et vidensgab mellem forskning og praksis, som kræver nye strategiske planlægningsværktøjer for at løse.

 

HighCrop bygger på et tæt samarbejde mellem forskning, udvikling og formidling. Forskningen vil øge kendskabet til effekter af N-dynamik og ukrudtstryk på afgrødeproduktivitet, N-udvaskning, drivhusgasemissioner og biodiversitet. Udvikling og formidling vil bygge på nye koncepter for beslutningsstøtte og vidensformidling baseret på en detaljeret analyse af barrierer på bedriften samt i produkt- og videnskæderne.

 

De nye koncepter og værktøjer vil blive testet på økologiske bedrifter og formidlet til danske økologiske rådgivere og landmænd. HighCrop vil også analysere og syntetisere viden gennem afholdelse af en serie workshops med fokus på forskellige værdikæder.

 

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor udvikling af økologiske driftsformer til natur- og miljøbeskyttelse / robust planteproduktion

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: AU-DJF, DTU-Risø, Videncenter for Landbrug, Økologisk Landsforening.

 

Artikler om High Crop projektet:

Læs Specialkonsulent Kathrine Hauge Madsens (Videncentret for Landbrug, Økologi) to artikler om nogle af de foreløbige resultater fra High Crop:

 

Foreløbige resultater af efterafgrødeforsøg i økologiske markforsøg 2011

 

Vælg vårbygsorter med god ukrudtskonkurrence i økologisk jordbrug

 

2012: Status og aktiviteter

Aktiviteterne har i 2012 fokuseret på følgende områder:

 • Analyse af effekter af kvælstofhåndtering og ukrudtstryk på udbytter, N-udvaskning og drivhusgasemissioner. Her er der foretaget statistiske analyser af data fra tidligere eksperimentelle undersøgelser (bl.a. fra langvarige økologiske sædskifteforsøg). Dette er foregået i samarbejde med andre nationale og internationale projekter.
 • Der er udarbejdet et modelkoncept for kvælstofforsyning (gødskning) og ukrudtsbekæmpelse (og forebyggelse) til brug for planlægningsværktøjerne. Modelkonceptet er baseret på eksisterende modeller og ovennævnte analyse af sammenhænge mellem dyrkningsfaktorer og kvælstofudbytter.
 • Et langvarigt forsøg med økologiske planteavlssædskifter på Foulum er fortsat i en modificeret form. Der måles udbytter, ukrudtsforekomst, N-udvaskning, lattergasemissioner samt biodiversitet i planteavlssystemer, som varierer med hensyn til grøngødningsafgrøder, energiafgrøder, efterafgrøder og gødskning.
 • Der er gennemført forsøg med N-udnyttelse og tab fra mobile grøngødninger og biogasbehandling af gylle og plantemateriale. Undersøgelserne omfatter målinger af tab under lagring af disse materialer samt markforsøg og laboratorieundersøgelser af N-udnyttelse og tab efter tilførsel i jorden.
 • Der er gennemført demonstrationsforsøg på praktiske landbrug omkring dyrkningsmetoder til større robusthed og øgede udbytter i planteavlen. Forsøgene i 2011 og 2012 har fokuseret på etablering af forskellige typer af efterafgrøder samt dyrkning af blandingsafgrøder og kombineret gødningsplacering og konkurrencestærk vårsæd. Forsøgene med udbyttestabilitet i blandsæd og gødningsplacering/konkurrenceevne fortsættes i 2013.
 • Det gennemførtes i 2012 en interviewundersøgelse hos 10 udvalgte landmænd om mulige barrierer i forhold til at implementere bedre strategier for næringsstofforsyning og ukrudtsbekæmpelse. Resultaterne har vist store forskelle mellem bedrifter og landmænd i barrierer afhængig af bedriftsspecifikke forhold og landmandens præferencer.
 • Projektet har udviklet et billedværktøj til dialog mellem konsulenter og landmænd omkring strategisk planlægning. Derudover er der udviklet et udkast til et regneark til strategisk vejledning omkring håndtering af kvælstof og ukrudtskontrol på økologiske planteavlsbedrifter, som har benyttet information fra ovennævnte statistiske analyser og modeller.
 • Projektet har i 2012 afholdt en række demonstrationer og kurser for konsulenter og landmænd. Der er i 2012 afholdt en workshop omkring foderforsyning.

 

2011: Status og aktiviteter:
Aktiviteterne i projektet i 2011 har fokuseret på følgende områder:

 • Syntese omkring effekter af kvælstofhåndtering og ukrudtstryk på udbytter, N-udvaskning og driv-husgasemissioner. Her er der foretaget statistiske analyser af data fra tidligere eksperimentelle undersøgelser (bl.a. fra langvarige økologiske sædskifteforsøg). Dette er foregået i samarbejde med andre nationale og internationale projekter.
 • Der er udarbejdet foreløbige koncepter for kvælstofforsyning (gødskning) og ukrudtsbekæmpelse (og forebyggelse) baseret på eksisterende modeller og ovennævnte syntese.
 • Et langvarigt forsøg med økologiske planteavlssædskifter på Foulum er fortsat i en modificeret form. Der måles udbytter, ukrudtsforekomst, N-udvaskning, lattergasemissioner samt biodiversitet i planteavlssystemer, som varierer med hensyn til grøngødningsafgrøder, energiafgrøder, efteraf-grøder og gødskning.
 • Der er igangsat forsøg med N-udnyttelse og tab fra mobile grøngødninger og biogasbehandling af gylle og plantemateriale. De foreløbige undersøgelser omfatter målinger af tab under lagring af disse materialer. I 2012 vil der blive gennemført markforsøg og laboratorieundersøgelser af N-udnyttelse og tab efter tilførsel i jorden.
 • Der gennemføres demonstrationsforsøg på praktiske landbrug omkring dyrkningsmetoder til større robusthed og øgede udbytter i planteavlen. Forsøgene i 2011 har fokuseret på etablering af forskellige typer af efterafgrøder. Dette fortsættes i 2012, hvor der også igangsættes forsøg omkring blandingsafgrøder og forbedret kvælstofhåndtering.
 • Det gennemføres i 2012 en interviewundersøgelse hos ca. 10 udvalgte landmænd af mulige barrierer i forhold til at implementere bedre strategier for næringsstofforsyning og ukrudtsbekæmpelse. I løbet af 2011 er der gennemført en møderække for at sikre planlægningen af interviewundersøgelserne.
 • Projektet vil udvikle strategiske planlægningsværktøjer til anvendelse dels via internettet og dels ved dialog mellem konsulent og landmænd. Der er foretaget planlægning af dette arbejde i 2011, men aktiviteterne vil først starte i 2012.
 • Projektet vil afholde en række demonstrationer og kurser for konsulenter og landmænd. Disse ak-tiviteter starter dog først i 2012. Der er i 2011 afholdt en forsyningskæde-workshop omkring bio-energi, biogas og grøngødningskæden.

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Jørgen E. Olesen
Århus Universitet
Blichers Allé 20, Postboks 50
8830  Tjele

Tlf.:       87 15 77 78
E-mail:   JorgenE.Olesen@agrsci.dkICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English