ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 

 

Se videoer fra projektet:

 

 

Overdækning med regntag har vist sig særdeles effektiv mod skurv

 

 

 

 

Præsentation af FruitGrowth projektet: Man har testet flere skurvresistente æblesorter og testet, om man kunne skifte tågesprøjten ud med et sprinkleranlæg. Der er også lavet forsøg med regntag til forebyggelse af svampesygdomme i økologiske æbleproduktion.ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS


Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

Dansk frugt og bær:
Nye økologiske løsninger til sikring af fremtidig vækst (FruitGrowth)


Den danske økologiske produktion af frugt og bær finder sted på 502 ha, den største afgrøde er æbler på 282 ha. FruitGrowth har valgt at arbejde med de hovedbarrierer i økologisk produktion, som er fremkommet i rapporten: Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i Danmark, 2009.

 

Projektet fokuserer på sunde sorter af æble, nye innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse, samt udvidelse af sæsonen og dermed udbuddet og tilgængeligheden af æbler ved ny teknologi ved lagring. Vi arbejder med løsninger på kort- og langt sigt for de alvorligste skadevoldere (æblevikler, æblebladhvepse og æbleskurv i æble), nyttedyr i blomsterbræmmer, samt naturstoffer til bekæmpelse af de alvorligste skadevoldere.

 

FruitGrowth indeholder forskning, udvikling, demonstration og videnformidling af resultaterne. Resultaterne forventes at bidrage til en markedsdreven vækst af unikke højværdiprodukter af friske æbler, fra lokale miljøvenlige og rentable produktionssystemer, via en øget tillid fra avlere, forarbejdningsindustrien og forbrugerne til danske økologiske produkter.

 

Projektet bidrager især til at løsning af udfordringerne indenfor robust planteproduktion / øget økologisk frugt- og bærproduktion

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem: AU-DJF, KU-LIFE, SDU, Landboforeningen Gefion, Danske Frugtavlere, Gartnerirådgivningen, Brøste A/S, Bærkompaniet, ENVO-DAN A/S, Harndrup Skov Frugtplantage, Bakkegaarden Frugtplantage, Ventegodtgård I/S.

 

 

 

Plantage-vandringer i juni 2013

Hør om de nyeste erfaringer fra forsøg og dyrkning af økologiske æbler. Som en del af det ICROFS koordinerede Organic RDD projekt Fruitgrowth, holdes der 18.,19., og 20. juni plantagevandringer på hhv. Sjælland, Fyn og i Jylland. Der er mulighed for at høre om alt fra skurvbekæmpelse, nytteinsekter og frugtkvalitet til strategisk vanding og naturstriber. Arrangementerne er gratis, men tilmelding nødvendig.Læs programmet for de enkelt dage her.

 

2012: Status og aktiviteter:
I 201 har der været afholdt Åbent Hus i forskningsforsøgene ved AU, KU og hos deltagende avlere. Det har været muligt at se og høre om forskningen inden for nye robuste sorter, nye strategier til ukrudtsbekæmpelse, bekæmpelse af æblevikler ved hjælp af nyttedyr og blomsterbræmmer, samt forebyggelse af skurv ved hjælp af strategisk vanding m.m. I november blev endnu et Åbent Hus arrangement afholdt, her var det muligt at se, smage og vurdere nogle af de mange sorter, der dyrkes og afprøves i FruitGrowth forsøgene.
Der har været stor interesse for arrangementerne, med stort fremmøde af både æbleavlere, rådgivere og andre interesserede.

 

Øvrige projektaktiviteter
Robuste sorter
Sortsforsøget med frugter fra en tidligere plantning (oprindeligt 45 sorter), som aldrig har været sprøjtet er nu færdig-evalueret. Tidlige, lovende sorter er Nanna og Collina, der har vist sig robuste og egnet til økologisk dyrkning med god frugtkvalitet. Den belgiske sort Zonga er også en interessant sort til økologisk dyrkning, og den er af god frugtkvalitet med modning efter
de tidlige sorter (Discovery, Collina m.fl.). Der er i projektet plantet 32 nye sorter fra forskellige lande. De første fire sorter er nu klar til evaluering (Gaia, Gemini, Sansa og Ginger Gold). Der udføres et grundigt plukketids-og lagringsstudie med Gaia og Gemini, som har imponeret med stor og tidlig bæring samt lovende frugtkvalitet. Resultater fra disse forsøg (gentages i 2013) forventes publiceret
i et internationalt tidsskrift. I 2013 er der planlagt Åbent Hus arrangement med fokus på de nye sorter.

Innovativ ukrudtsbekæmpelse
Der arbejdes på at udvikle en ukrudtsgasbrænder, der kan generere tilstrækkelig varmt luft til udblæsning mellem æbletræerne. På nuværende tidspunkt er den udviklede ukrudtsbrænder i stand til at bekæmpe højt tæt græs, men kapaciteten er ikke stor nok til, at varmluften kan blæses ud mellem træerne, som er hensigten i æbleplantagen. Ukrudtsgasbrænderen forventes færdigudviklet sommeren 2013.

 

Blomsterbræmmer og nyttedyr
Der er påvist gunstig effekt af at have blomsterbræmmer tæt på æbletræerne i forhold til overlevende æbleviklerlarver og på nyttedyrsaktiviteten om foråret. Forsøget med udsætning af nyttedyr i plantagen ønskes gentaget, da æbleviklerangreb var yderst begrænset på grund af den kolde og våde sommer i 2012.


Naturstoffer mod æblebladhvepse
Planteekstrakterne kvassia (MD-Quassin), azadiracthin (NeemAzal T/S) og spinosad (Tracer), der er et fermenteringsprodukt fra en bakterie er blevet undersøgt for deres effekt som bekæmpelsesmiddel mod æblebladhvepse. Undersøgelsen bekræftede, at der med både MD-Quassin og Tracer kan opnås en effektiv bekæmpelse af æblebladhvepsens larve med ca. 80%, mens virkningen af NeemAzal T/S var signifikant dårligere med ca. 40% virkning.
På nuværende tidspunkt er ingen af stofferne godkendt til anvendelse i Danmark.

 

Beskyttet produktion
Et strategisk vandingsforsøg mod skurvinfektion er blevet udført med 2 års Elstar-træer. Hensigten var at undersøge, om det er muligt ved simpel vanding at lokke sporerne til at slynges ud fra de overvintrende blade, for derefter at dø af udtørring. Vandinger blev udført på tidspunkter med chance for udtømning af sporelageret, vurderet ud fra Rimpro og vejrudsigten.
Der blev desuden gennemført vandinger, der varierede inden for vandmængder, dråbestørrelse,lyd og varighed.
De forskellige vandingsmetoder viste ingen effekt på skurvangreb. De førte alle til skurvsporeudslyngninger,dog blev der observeret størst sporeudslyngning ved den naturlige regn. Der vil i 2013 udføres yderligere vandingsforsøg med regnvand.

Et andet forsøg med afskærmet produktion (regntag) af to meget skurvmodtagelige æblesorter er blevet udført i 2012. Effekten af regntag belyses både med og uden brug af godkendte økologiske svampemidler (svovl og kaliumbicarbonat). De endelige resultater er endnu ikke opgjort, da sorterne indgår i et lagerforsøg, som først er færdigevalueret i januar/februar 2013. Det kan dog på nuværende tidspunkt konstateres, at der var en markant effekt af regntag på forekomsten af skurvangreb i plantagen. Trods en udfordrende skurvsæson
med mange infektionsperioder i løbet af sommeren, var det muligt uden sprøjtning at producere næsten skurvfrie frugter af sorterne Elshof og Rubens. Forekomsten af sodplet og skrub var også betydelig reduceret, hvilket giver håb om, at også rådsygdomme kan reduceres, dette undersøges nærmere i 2013.

 

2011: Status og aktiviteter:


I FruitGrowth er målet, at øge den danske produktion af højkvalitets økologiske æbler. Det er vigtigt at reducere risici forbundet ved sortsvalg, skadedyr, sygdomme, holdbarhed og ressourcekrævende produktionsmetoder. Der er fokus på robuste æblesorter, udvidet sæson ved at forbedre lagringsteknologien,
nye mekaniske og biologiske teknologier til at regulere ukrudt, sygdomme, skadedyr og nyttedyr i produktionen. En overvindelse af disse risikofaktorer i produktionen vil forbedre udbytte, indtjening, frugtkvalitet og sæsonlængde, samt en øget forbrugertillid.

Projektet er kommet godt i gang med følgende igangværende aktiviteter:

  • Bedømmelse af eksisterende æble sortsamling for deres egnethed til sprøjtefri dyrkning, samt plantning af nye økologisk lovende sorter til sortsforsøg
  • Gasbrænder til bekæmpelse af ukrudt under udvikling
  • Lagringsforsøg med DCA (Dynamic Controlled Atmosphere) med det formål at udvide æblesæsonen
  • Feltforsøg med blomsterstriber, med det formål at skabe bedre miljø for skadevoldernes naturlige
    fjender
  • Vidensudveksling med andre forskningsinstitutioner og virksomheder, der arbejder med nyttedyr i forhold til naturlig regulering af skadedyr
  • Forsøg med naturstoffer mod æblebladhvepse
  • Forforsøg med afskærmet produktion med det formål at beskytte mod skurvinfektion

Hent projektets publikationer (Organic Eprints)

Projektleder

Michelle Williams
Århus Universitet
Kirstinebjergvej 10
5792  Aarslev

Tlf.:        87 15 83 35
E-mail:   Michelle.Williams@agrsci.dk


 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English