ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English
 
ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS

ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

ICROFS Research

EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

ICROFS

Cow - ICROFS International Centre for Research in Organic Food Systems

 

FØJO III projekt:


Kontrol af ukrudt
i økologisk dyrkning

 

Projektets publikationer...

 

Projektfolder (dk)

Projektfolder (uk)
Resultater (dk)


Mere om resultater


Ager-tidsel og følfod
I WEEDS projektet søger vi at opnå en bedre og mere grundlæggende forståelse af biologien hos både ager-tidsel og følfod med særlig vægt på planternes allokering af kulhydrater til de underjordiske regenerative organer - rødder hos ager-tidsel og rhizomer hos følfod.

De grundlæggende væksthusundersøgelser med ager-tidsel har indtil videre afsløret, at plantens mest sårbare tidspunkt for afbrydelse af væksten ligger omkring 8-10 bladsstadiet. Hvorledes denne viden kan udnyttes i en strategisk sammenhæng er stadig under udarbejdelse. Valide data for følfod er endnu ikke opnået.

Rationel bekæmpelse af kvik

Der arbejdes også med viden og teknologi til en effektiv og rationel bekæmpelse af alm. kvik og kruset skræppe.
I modsætning til de to øvrige rodukrudtsarter har kvik og skræppe meget øverligt placerede henholdsvis rhizomer og jordstængler.

De første resultater har vist, at eksempelvis tandfræsning rummer muligheden for at kunne blotlægge kvikudløbere ved gentagne behandlinger.

  kvikrødder

Selve destruktionen har vist sig at kunne foregå ved tryk, således at en fuldstændig ødelæggelse af kvikknoppernes spireevne kan opnås.

Skræppe viste sig derimod at være mere vanskelig at destruere ved tryk. Komposteringer af blotlagte rhizomer/jordstængler er anden destruktionsmetode som undersøges for nuværende.

Lugerobotter og punktsåning
Til problematikken omkring ukrudt i rækken arbejdes der med at udvikle en teknologi, som selektivt kan fjerne ukrudt i rækken. De mest perspektivrige teknologier mangler dog stadig at blive integreret til en operationel enhed. Denne integration vil blive foretaget i WEEDS og valideret i forhold til forskellige bekæmpelsesscenarier i både udplantede og punktsåede grønsagskulturer. Dette arbejde er desværre blevet forsinket, hvorfor der ikke foreligger væsentlige resultater endnu.

I projektet kombineres punktsåning med falske såbedsstrategier med henblik på at fremme afgrødens konkurrenceevne samt selektivitetsforholdene ved fysisk ukrudtsbekæmpelse i rækken.


Begge disse fordele ved punktsåning er endnu ikke blevet påvist, men ukrudtsfremspiringen var dog lavere i en langsomt fremspirende kultur som såløg.

Falske såbedsstrategier i almindelighed viste et stort potentiale for ukrudtsreduktion i sent såede afgrøder.
  punktsåningsudstyr

 


Læs mere om baggrunden for projektet

 


Projektleder
Bo Melander, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse.

Tlf.: 8999 3500; Fax: 8999 3501.

E-mail: bo.melander@agrsci.dk

 

 

 

 

 

 
ICROFS Research

International forskning

ICROFS sekretariatet initierer, koordinerer og deltager i internationale forsknings-akvititeter.

 

EU forskning

Gennem de seneste år har EU financieret et stigende antal forskningsprojekter i økologiske jordbrug og fødevaresystemer.

 

SOAR
Link til Danish Research School for Organic Agriculture and Food Systems (SOAR).

ICROFS

 

ICROFS Publications

Tidligere nyhedsbreve
Find tidligere numre af ICROFS' nyhedsbrev.

Læs mere...

 

Tidligere Føjo e-nyt
Find tidligere Føjo e-Nyt fra før 2009. Læs mere...

 

Økoforsk

Intern kommunikationsservice fra tiden før ICROFS, da centret hed FØJO. Her findes megen information om økologiforskning fra før 2009.

Læs mere...

 

Bøger og rapporter

Find tidligere bog- og rapport-udgivelser fra ICROFS og det tidligere Føjo.

Læs mere...


Vidensynteser

Find information om ICROFS' vidensyntese.

Læs mere...

ICROFS


 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English