ICROFS International Centre for Research in Organic Food systems
icrofs
 
ICROFS Dansk
ICROFS English

 

 

ICROFS Organisation

Søg i det åbne arkiv:

 

 

Der er flere søgefunktioner på www.orgprints.org

ICROFS


ICROFS Research

Find forskning med ICROFS' søgemaskine ...

ICROFS

ICROFS Research

Forskningsprogrammet Organic RDD 2 løber i perioden 2014-2018.
Læs mere...

 

Forskningsprogrammet Organic RDD løb i perioden 2011-2013 og bestod af 11 økologiprojekter.Læs mere...

 

Forskningsprogrammet FØJO III løb fra 2006-2010 og bestod af 15 projekter.Læs mere...

Vidensyntesen om Udvikling, Vækst og Integritet i den Økologiske Sektor.

Læs mere...

ICROFS

 

ICROFS Research

EU forskning
EU støtter økologisk forskning i Europa. Læs mere...

 

Hovedidéen bag CORE organic er at koordinere forsknings-programmer mellemde 21 partnerlande. Læs mere...

 

TP Organics

"TP Organics" er en europæisk platform for forskning i økologiske fødevaresystemer. Læs mere...


EU forskningsprojektet SOLID om bæredygtig, økologisk og "low input" mælkeproduktion, som løber fra 2011-2016. Læs mere...

 

Formålet med EU-projektet, VOA3R, er deling af forskning i jordbrug, fødevarer og miljø. Læs mere...

 

The Danish Ministry of Foreign Affairs supports international organic research:

 

International forskning:

 

Productivity and Growth in Organic Value-chains (ProGrOV)

Det internationale forskningsprojekt ProGrOV fokuserer på at forbedre produktivitet og vækst i økologisk jordbrug i tre afrikanske lande.
Læs mere ...

 

 

ICROFS

 

 


Hent Forsknings- og udviklings-strategi 2012 her

Analyse: Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Hent analyse af, hvilke effekter den danske økologiforskning i 15 år har haft på den økologiske sektor og samfundet i øvrigt her ...Pulje til forskning i bekæmpelsesmidler er åben

 

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af sprøjtemidler og biocider.

 

Miljøstyrelsen er klar med en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om effekterne af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere forbrug og belastning. Det kan for eksempel være forskning i hormonforstyrrende effekter eller i værktøjer til at gennemføre principperne for integreret plantebeskyttelse.

 

Der er afsat 19 millioner kroner frem til april 2018, og pengene uddeles løbende. Fristen for at komme i betragtning til ansøgningsrunde 2015 er den 1. december kl. 12.00.

 

Ansøgninger skal indsendes på e-mail til Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

 

Læs mere her


I ansøgningsrunde 2015 er der ved udvælgelsen af forskningstemaer bl.a. taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Strategien indeholder bl.a. en langsigtet investering i forskning.

 

Læs regeringens sprøjtemiddelstrategi ”Beskyt vand, natur og sundhed”

 

 

 

GUDP præsenterer ny strategi

 

Sløret løftes for en ny strategi med nye fokusområder, når GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) inviterer til konference den 30. oktober 2014.

 

Her præsenterer bestyrelsen den kommende strategi for 2015-2018, og gæster fra fødevaresektoren vil give deres perspektiv på strategien.

 

Læs mere her
Om GUDP

 

 

Svensk øko-forskning får ny bevilling på 48 mio.

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har netop modtaget en bevilling på 48 mio. svenske kr. til elleve nye forskningsprojekter inden for økologisk landbrugsproduktion.


Midlerne går til forskning i multifunktionelle dyrkningssystemer, økosystem-services i forbindelse med afgræsning af naturarealer, biologisk bekæmpelse af nematoder og bæredygtig anvendelse af økologisk kløverfrø.

 

Desuden skal der forskes i brugen af antibiotika i svenske malkekvægsbesætninger og forekomsten af antibiotikaresistens.


Pengene er bevilliget af Forskningsrådet Formas, og de elleve projekter kommer til at løbe frem til 2017

 

Læs mere her
Forskningsrådet Formas

 

Ny metode kan måle om planter er økologiske

 
Med en ny analysemetoder er det nu muligt at måle, om en plante er økologisk eller konventionelt dyrket.  Metoden er udviklet i projektet AuthenticFood, og er netop blevet præsenteret på et økologisk forskerseminar i Stockholm i begyndelsen af oktober.

 

Metoden er udviklet og afprøvet på økologiske og konventionelle tomater, og den har allerede tiltrukket sig stor opmærksomhed i offentligheden, konstaterer projektleder Kristian Holst Laursen.


Hidtil har analyse for pesticidrester været den eneste metode til at undersøge, om et produkt er økologisk eller ej. men i mange tilfælde er den metode utilstrækkelig, fordi pesticidresterne kan stamme fra jorden, fra vand eller være kommet via luften fra omgivende konventionelle marker.

 

Analyse for pestiscidrester utilstrækkelig


”I nogle tilfælde kan man faktisk finde økologisk producerede produkter, som indeholder pesticidrester og konventionelle produkter, der ikke gør," siger Kristian Holst Laursen.


Forskerne i projektet AuthenticFood har i stedet udviklet og afprøvet en vifte af forskellige nye metoder, der kan supplere de velkendte analyser.


Konsortiet bag AuthenticFood-projektet vil nu opfordre certificerings- og kontrolorganer til tage de nye metoder i brug.

 

Læs mere om AutheticFood-projektet her

Læs mere om forskerkonferencen i Stockholm her

 

Video fra konferencen i Stockholm 

 

Bier kan holde skimmel i skak

 
Det EU-støttede forskningsprojekt BICOPOLL har vist, at bier kan være et mere effektivt middel mod skimmel end kemiske svampemidler.

 

Økologiske jordbrugsforskere fra seks EU-lande står bag en række forsøg, hvor honning- og humlebier er blevet podet med et biologisk svampemiddel, som kan bekæmpe brun skimmelsvamp. Bierne blev brugt i jordbær, hvor de viste sig meget effektive, idet udbyttet steg med 50 pct. Halvdelen af fremgangen skyldes bedre bestøvning, mens den anden halvdel skyldes mikroorganismerne.


”Vi kalder bierne i forsøget for ”de flyvende læger”, for når jordbærblomsten har haft besøg af en bi, der er podet med mikroorganismerne, er planten så at sige vaccineret mod svampeangreb,” siger den finske forsker Heikki Hokkanen, som er koordinator for forskningsprojektet.


Selve podningen af bierne sker ved at lægge en ”dørmåtte med det biologisk bekæmpelsesmiddel Prestop Mixi pulverform ved udgangen af bistaderne. Bierne får pulveret på sig og efterlader det på de bær- og frugtblomster, som de lander i for at for at bestøve. Prestop Mix, som er godkendt til økologisk produktion.


Projektet BICOPOLL er et af fjorten projekter som indgår i det økologiske forskningssamarbejde CORE Organic II.


Læs mere her

 

 

84 milioner til 11 økologiske EU-projekter

 

Et netværk af ministerier i 20 EU lande, som samarbejder om at fremme forskning i økologisk jordbrug og fødevarer, har netop udvalgt 11 nye økologiske projekter som får tilsammen 84 mio. kr. til forskning.


Det skete ved et møde i ERA-netværket CORE Organic  den 2. oktober. De 11 projekter skal skaffe ny viden inden for funktionel biodiversitet, samspillet mellem planter og jord, husdyrproduktion og forarbejdning af økologiske fødevarer.

 

Netværket lægger stor vægt på, at forskningsresultaterne skal formidles til de økologiske landmænd, og andre der kan bruge dem i praksis.

 

I øjeblikket har ERA-netværket CORE Organic 14 andre projekter i gang, som blev startet i 2011 og 2013. Resultaterne af de første projekter er snart klar til at blive brugt i praksis.

 

Se listen over projekter her

 

 

Har forbrugerne gavn af mindsket antibiotika-forbrug i øko-grise?

 

Spredning af antibiotika-resistente bakterier er en stor bekymring set i relation til fødevaresikkerhed. Men hvordan adskiller økologisk opdrættede grise sig fra konventionelle grise set ift. antibiotika-resistente bakterier, og hvad kan forbrugerne få ud af, at landbruget anvender mindre antibiotika?

 

Det og meget mere får du svar på 30. oktober til det afsluttende seminar på SafeOrganic projektet “Restrictive use of antibiotics in organic animal farming – a potential for safer, high quality products with less antibiotic resistant bacteria”.

 

Forskerne har med baggrund i den store bekymring for spredning af antibiotika-resistente bakterier blandt andet undersøgt forskellen på niveauet af antibiotika i økologiske og konventionelle grise før og efter slagtning i fire europæiske lande.

 

Se programmet og læs mere her

 

SafeOrganic er en del af og støttet af CORE Organic II (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming systems)

 

Læs mere om SafeOrganic her

 

Der er tilmelding til seminaret senest 20. oktober på hmiv@food.dtu.dk.

 

 

 

Evaluering: Behov for mere øko-forskning
Der er stort behov for mere viden i økologisektoren. Så kontant er meldingen fra kommunikationsvirksomheden Operate, der på vegne af NaturErhvervstyrelsen har evalueret udviklingen af den danske økologisektor.

Evalueringen udpeger en række barrierer for økologiens fremdrift de kommende år, og et presserende behov for flere midler til forskning står helt centralt. ICROFS deler denne betragtning.

 

Læs mere her

 

Og se opgørelsen over de samlede midler, der er givet til dansk økologiforskning.

 

 

 

ICROFS Nyt september 2014

Læs blandt andet:

 

- Nyt fra ICROFS - ny formand for Programkomiteen
- Evaluering konkluderer: Behov for mere forskning i økologi

- Billedkort giver landmanden ordet

- Nye sorter til økologisk æbleavl

 

Læs nyhedsbrevet her

 

Læs også specialtillægget "Refugia: Øger økologisk landbrug biodiversiteten?"

 

 

Insekt-konference med deltagelse af BioConVal
Torsdag 13. november inviterer Teknologisk Institut og inSPIRe til en stor endags-konference om insekter. Her vil du kunne høre mere om de aktuelle muligheder og barrierer for insektproduktion og få indsigt i potentialet for brug af insekter i forskellige dele af fødevare- og fodersektoren.

En af oplægsholderne er Lotte Bjerrum, der er projektleder på Organic RDD-projektet BioConVal. Hun vil præsentere ny forskning om larvekompostering af gødning.

Læs mere her

 

 

Kirsten Lund Jensen - ny formand for ICROFS' Programkomité

Økologichef i Landbrug og Fødevarer, Kirsten Lund Jensen, bliver ny formand for ICROFS' Programkomité og afløser Michael Stevns.

ICROFS’ bestyrelse og programkomité knyttes derved endnu tættere sammen, idet Kirsten Lund Jensen har siddet i bestyrelsen siden oktober 2013.


Læs mere her

 

 

 

Søg støtte til udviklingen af teknologi til gavn for økologisk landbrug
Virksomheder og web-iværksættere kan søge om tilskud til udvikling af ny teknologi til gavn for jordbrug og det øvrige fødevareerhverv.

 

Fra dansk side er der helt eksklusivt fokus på teknologi, der er til gavn for økologisk produktion.

 

Læs mere her.

 

 

Økologi er logik i Uganda

Småbønder i Uganda har fået øjnene op for fordelene ved at dyrke landbrug efter økologiske principper. Forskere og FN-eksperter diskuterer i øjeblikket, hvad der skal til for, at de økologiske metoder kan brede sig endnu mere.


Læs Politikens artikel om økologisk landbrugsproduktion i Uganda.

Læs også mere om ICROFS-projektet ProGrOV, der forsøger at forbedre produktiviteten og væksten i eksisterende økologiske værdikæder i Uganda, Kenya og i Tanzania.

 

 

Økologisk svineproduktion – uden kastration

Kød fra ukastrerede hangrise kan have en grim og uappetitlig lugt og smag, når det steges. Organic RDD-projektet No-Cast undersøger, om fodring med korn de sidste fire dage inden slagtning og slagtning ved en lavere slagtevægt kan være løsningen på problemet.

Læs Bent Borg Jensens klumme om de nyeste resultater her.

 

 

Ingen vej uden om ukrudtsbekæmpelse

Økologiske frugtavlere kan med fordel bekæmpe ukrudtet i plantagerne. Det viser resultaterne af det fire-årige projekt FruitGrowth, der har afprøvet forskellige metoder.

 

Læs artiklen fra Økologi & Erhverv her.

 

 

Ny kommunikationsmedarbejder i ICROFS
Marie-Louise Andersen er ansat som midlertidig kommunikationsmedarbejder i ICROFS. Hun overtager Nina Hermansens barselsvikariat for Camilla Mathiesen, der er tilbage i september 2015. Nina Hermansen fortsætter som kommunikationskonsulent hos DCA.

Marie-Louise kommer fra en stilling som journalist på Århus Stiftstidende. Hun er uddannet journalist og Cand.Public.

 

 

 

HighCrop: Resultaterne ligger klar
En bæredygtig udvidelse af den økologiske produktion kræver højere og mere stabile udbytter i planteproduktionen. Denne udfordring skal løses samtidig med, at importen af konventionel husdyrgødning udfases, og miljøpåvirkningen reduceres væsentligt.

Udfordringen har dannet baggrund for Organic RDD-projektet HighCrop, der netop er afsluttet. Resultaterne ligger klar – og det samme gør en række redskaber, som aktører i den økologiske planteavl kan tage i brug med det samme. Det gælder blandt andet et helt nyt kortspil.

 

Læs mere her

 

 

Bliv en del af en EIP-AGRI fokusgruppe

Europa-Kommissionen lancerer i november og december fire nye EIP-AGRI fokusgrupper med det formål, at personer på tværs af forskning og landbrugsdrift mødes og diskuterer innovative løsninger til udfordringer i sektoren.


Kommissionen søger derfor deltagere, der har lyst til at være en del af en fokusgruppe. Alt fra landmænd til rådgivere og forskere opfordres til at søge.

 

Der er deadline mandag 8. september.

 

Læs mere her

 

 

Workshop: Agroforestry i økologisk svine- og fjerkræproduktion
Kom og hør praktikere fortælle om deres erfaringer med agroforestry i økologisk svine- og fjerkræproduktion, når der er workshop på AU Foulum torsdag 18. september.

 

Her får du også mulighed for at påpege væsentlige barrierer og udfordringer for etablering af træer på udearealerne.

 

Læs mere her

 

 

Bliv hørt: Deadline nærmer sig
TP Organics opfordrer alle med interesse for økologi til at  bidrage til den nye Strategic Research & Innovation Agenda.  
Indtil mandag kl. 13 har du mulighed for at påvirke processen via en ”online public consultation”, hvor du kan give din mening om prioriteringen af forskningen til kende.

Der er udformet et spørgeskema for hvert tema, med en række underemner. For hvert emne kan man angive vigtigheden. Der er ligeledes plads til at foreslå emner, man synes mangler.

 

Klik på linket herunder og scroll ned.

 

Læs mere her

 

 

GUDP-workshops i København

GUDP afholder to workshops i København 12. september, hvor de inviterer interessenter til at deltage for at få indflydelse på den nye GUDP-strategi for årene 2015-2018.


Begge workshops gennemføres for at sikre en bred interessent-inddragelse, så der kan skabes debat og dialog forud for strategiarbejdet.

 

De to workshops har temaerne 1) De særlige danske konkurrenceparametre; dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og human sundhed og 2) Bæredygtig ressourceudnyttelse.

Læs mere her

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette/#c6289

 

Søg om Økologisk Investeringsstøtte

Frem til 15. september er det muligt at søge om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. Tilskuddet kommer fra ordningen Økologisk Investeringsstøtte, der er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan. Ordningen skal medvirke til at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion.

 

Der er i år afsat 40 mio. kroner. Via linket kan du finde en oversigt over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.


Læs mere her

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette/#c6289

 

Lær mere om økologisk æbledyrkning

Husk at du i de kommende uger kan komme på plantagevandringer, hvor du kan høre mere om de nyeste erfaringer fra forsøg med og dyrkning af økologiske æbler


Læs mere her


Økologi er også for ulandene

Kan agro-økologiske landbrug brødføde verden? Torsdag 2. september bliver det spørgsmål sat under lup, når en række danske økologer inviterer inden for til en stor international konference på Københavns Universitet.

 

Konferencen vil udfordre myten om, at økologisk produktion kun er for de privilegerede få.

 

Læs mere her

 

 

Nyt forskningsprogram i Canada

Den canadiske pendant til ICROFS, Organic Agricultural Centre of Canada, har netop lanceret et nyt forskningsprogram – en såkaldt vidensklynge med navnet Organic Science Cluster II. Første program løb i periode 2009 til 2013 og har været en så stor succes, at det nu gentages.

 

Udover offentlig støtte spytter over 65 partnere fra den økologiske sektor i kassen.

 

Organic Science Cluster II fokuserer på forskning og udvikling, der har rod i industrien, og målet er at skabe resultater, der kan indvirke på økologiens konkurrenceevne og vækst, herunder tilpasningsevne og bæredygtighed.

Læs mere her

 

 

Bedre velfærd og robusthed i fremtidens økologiske husdyrbrug

Integrerede og gennemtænkte økologiske husdyrbrug kan bidrage til at styrke velfærden og robustheden hos både husdyr og de mennesker, der passer dyrene.

 

Sådan siger seniorforsker Mette Vaarst fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun præsenter en vifte af muligheder for, hvordan robuste økologiske husdyrbrug kan møde fremtidens udfordringer ved den internationale kongres for husdyrforskning, EAAP 2014, i København 25.-29. august 2014.

 

Læs mere her

 

 

Søg om tilskud til nytænkende projekter

Sidste runde i år for ansøgninger til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er åbnet. Det er nu, du skal søge tilskud, hvis du har ideer til nytænkende projekter, der styrker bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. Puljen er på ca. 90 mio. kr., hvor op til 6,3 mio. kr. kan gå til projekter vedrørende økologisk udvikling og afprøvning af sorter.

 

Læs mere her

 

 

Nyhedsbrev fra ISOFAR

ISOFAR er klar med et nyt og spændende nyhedsbrev, hvor du bl.a. kan læse mere om økologisk landbrug og forskning i Sverige og blive introduceret til en række nye projekter

 

Læs mere her

 

Flere nyheder... ICROFS-readmore

 

Flere internationale nyheder www.icrofs.org...ICROFS-readmore

ICROFS Events

Seminar: SafeOrganic Closing Seminar, 30. oktober 2014, Søborg, Danmark.

Læs mere

 

Konference: "Organic food systems", 1-2 November, 2014 i Californien, USA.
Læs mere

 

Seminar: Scientific Seminar on Organic Food finder sted fra 5. til 7. november, 2014 i Mikkeli, Finland.

Læs mere

ICROFS


ICROFS Events

 

Abonnér på ICROFS nyt  

Dit abonnement er gratis

 

ICROFS nyhedsbrev
Det danske nyhedsbrev udgives hvert kvartal.

Læs mere...

 

 

Se øvrige publikationer

 

ICROFS

ICROFS Publications

www.okologgen.dkFølg forskerne på video

Økologgen viser film og fotos fra løbende økologiske forsøg. Følgde enkelte forsknings-projekter på okologgen.dk.


ICROFS

 

 
ICROFS


Rapporter venligst tekniske problemer til sitets webmaster

ICROFS Dansk ICROFS English